BASES I INSCRIPCIONS 2022

Inscriu-te!

Recorda la inscripció estarà complerta quan ens facis arribar també:

*Memòria del projecte empresarial o Pla d Empresa, que inclogui com a mínim el següent:
– Resum del projecte (extensió màxima 3 fulls)
– Promotors/es
– Anàlisis del mercat
– Pla de màrqueting
– Pla de producció o operacions
– Recursos humans
– Aspectes jurídics i fiscals
– Pla econòmic –financer (Previsió compte de resultats i tresoreria a 3 anys)
* Declaració de criteris de valoració (document facilitat per l organització).
*Fotocòpia del DNI dels promotors/es
* Alta censal de l activitat
* Vídeo de presentació del projecte de màxim 3 minuts, només caldrà adjuntar l enllaç a alguna
de les plataformes existents (Youtube, Vimeo, Drive….) perquè el jurat el pugui visualitzar.

Coneix i llegeix aquí les Bases 2022 Premis 100% Emprenedors